Polityka prywatności

COMMUNICATION ART POLSKA Sp. z o.o.

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności (dalej: Polityka) przyjętej w firmie COMMUNICATION ART POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Codziennej 60 w Warszawie 03-668, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000989899, NIP: 5242627389 (dalej: Communication Art).

Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych będących użytkownikami serwisów internetowych administrowanych przez Communication Art (dalej: Użytkownik), a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych. Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka stanowi realizację art. 12 i 13 RODO.

1.2.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Wchodząc na stronę serwisów internetowych administrowanych przez Communication Art lub korzystając z nich i przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem tych stron, a także drogą telefoniczną, mailową, bądź osobiście w siedzibie Communication Art, Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki.

1.3.  Polityka prywatności ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje niniejsza Polityka. Communication Art nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Administrator danych osobowych

2.1.  Communication Art jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisów internetowych, którzy:

 • skorzystali z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej https://commart.pl/, a tym samym przekazali dane osobowe ich dotyczące wraz
  z treścią wiadomości.

2.2.  Gromadząc dane osobowe Communication Art rejestruje informacje dotyczące źródła ich pozyskania. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w sposób bezpośredni od osób, których dane dotyczą.

2.3.  Communication Art dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem, w szczególności zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO.

3.  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Communication Art przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje potrzeba przetwarzania innych danych osobowych Użytkowników, Communication Art może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.

3.1.  W celu skontaktowania się z Communication Art za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie internetowym administrowanym przez Communication Art, przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.2.  W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji niezbędne jest podanie danych osobowych kandydatów w zakresie wynikającym z treści art. 221 §1 kodeksu pracy: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Podstawą prawną przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest:

 • ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy.

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, podczas których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych kandydatów: wstępna selekcja otrzymanych aplikacji, kontakt z wybranymi kandydatami, wybór pracownika.

W przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.  Odbiorcy danych osobowych

4.1.  Odbiorcami danych osobowych powierzonych Communication Art przez Użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez Communication Art lub podmioty zlecające, z którymi Communication Art zawarła umowę na przeprowadzenie działań marketingowych są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celu w jakim dane zostały pozyskane:

 • upoważnieni pracownicy Communication Art;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Communication Art (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych);
 • właściwe organy upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2.  Communication Art oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Communication Art.

5.  Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. w innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Communication Art zapewnia, że dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6.  Okres przetwarzania danych osobowych

Communication Art przetwarza powierzone dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie 3 niniejszej Polityki. w zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas wykonania obowiązków prawnych – 5 lat w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego (czas ten liczony jest od początku nowego roku kalendarzowego);
 • czas do momentu wycofania zgody lub ustania/ osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż rok.

7. Uprawnienia podmiotów danych

7.1.  Communication Art respektuje przysługujące osobie fizycznej, której dane dotyczą uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. w szczególności, każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych;

7.2.  Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu, w szczególnych przypadkach, przysługuje Użytkownikom prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych. Communication Art może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

7.3.  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.4.  Communication Art informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Communication Art nie dokonuje profilowania i nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem osób, których dane dotyczą.

9. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Communication Art zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Communication Art podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

10.  Pliki cookies

Communication Art informuje Użytkowników, że nie zbiera i nie przechowuje danych osobowych ani innych informacji poufnych za pozyskanych za pośrednictwem plików cookies, jak również nie przekazuje danych umożliwiających identyfikację Użytkowników osobom trzecim, ani też nie przekazuje danych do sieci reklamowych.

11.  Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

12.  Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem serwisów internetowych i mediów społecznościowych.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.